Tingnan kung kwalipikado ka.

Kinakailangang makatugon ang lahat ng aming Grantee sa mga partikular na pamantayan upang maging kwalipikado para sa Google Ad Grants at panatilihing aktibo ang kwalipikasyong iyon. Narito kung paano maging kwalipikado iyong nonprofit.

Pagiging Kwalipikado

Narito kung paano maging kwalipikado sa Google Ad Grants.

Ang Google Ad Grants ay bahagi ng programang Google for Nonprofits. Upang maging kwalipikado para sa Google Ad Grants, ang iyong organisasyon ay kinakailangang:

  • Magsimula sa pamamagitan ng pag-a-apply sa Google for Nonprofits
  • Mayroong wastong charity status. Pakitingnan ang site ng Google for Nonprofits para sa mga kahulugan ng charity status sa iyong bansa.
  • Kinikilala at sumasang-ayon sa mga kinakailangang certification ng Google tungkol sa hindi pagkakaroon ng diskriminasyon at pagtanggap at paggamit ng donasyon.
  • Mayroong gumaganang website na may makabuluhang content.

Ang mga institusyon at organisasyon ng pamahalaan, mga ospital at pangkat na pang-medikal, mga paaralan, mga akademikong institusyon at unibersidad ay hindi kwalipikado para sa Google for Nonprofits, ngunit kwalipikado ang mga mapagkawanggawang sangay ng institusyong pang-edukasyon.

Narito kung paano mananatiling kwalipikado.

Upang mapanatili ang pagiging kwalipikado mo para sa Google Ad Grants, kinakailangang sumunod ang organisasyon mo sa mga patakaran ng programa.